Gräsmatta skötsel & tips

Läggning av färdig gräsmatta

Vi på Mälarturf vill naturligtvis att din gräsmatta efter det att den skördats från våra fält skall få fortsätta att växa under goda betingelser. Vi är därför angelägna om att du vid läggning av gräsmattan följer våra rekommendationer nedan.

Den till dig levererade gräsmattan består av en fröblandning av de mycket tåliga sorterna Ängsgröe och Rödsvingel. Vi tar kontinuerligt prover för analys. Genom dessa analyser har örtogräs, växtsjukdommar och skadedjur avslöjats innan de hunnit ställa till skada.

Ett regelbundet klippningsprogram har utförts vilket är en förutsättning för att den levererade gräsmattan skall ha utvecklats i rätt riktning och fått erforderlig täthet. Som regel har gräsmattan klippts två gånger i veckan och gräsets längd vid leverans till dig är ca 30mm.

FÖRARBETE

Markarbetet är grunden för ett gott resultat. Dränering, bearbetning och jordförbättring skall göras i god tid före läggning av gräsmattan.

Jordbearbetning

Jorden skall vara väl bearbetad, gärna 20-30 cm, och ytplanerad. Tyngre lerjord bör förbättras genom att fräsa in sand. Sandjordar förbättras med torv. Ett mycket grovt riktvärde är 3 till 4 cm sand för lerjord och 5 till 6 cm torv för sandjord.

Levererad gräsmatta

Den färdiga gräsmattan består av levande växtmaterial. Därför har den i upptagen form begränsad hållbarhet. Högre temperatur ger sämre lagringsbetingelser. Läggning måste ske inom ett dygn efter hämtning/ leverans. Denna tid förkortas under heta sommardagar.

Läggning

Börja med att lägga utefter en rak kant. Varje stycke läggs sedan noga kant till kant. Lägg ”tegelstensförband” så att tvärskarvarna inte kommer mittför varandra. Före utläggningen skall eventuella ojämnheter eller spår ha utplånats. Det är viktigt att gräsmattan får en god kontakt med underlaget. Ju bättre kontakt, desto snabbare och säkrare fastväxning.

Läggning i slänter

I slänter läggs/rullas mattan lämpligen ut vinkelrätt eller i 45 graders vinkel mot lutningen. I annat fall kan mattan lätt förskjutas. I mycket branta slänter måste mattan förankras, lämpligen med två, tre träpinnar som slås ned under kommande klipphöjd.

Vattning

Direkt efter läggning skall gräsmattan och underlaget genomvattnas ordentligt. Under varma och soliga dagar är det viktigt att vattningen sker rikligt och helst under kvällstid. Det är lämpligt att i anslutning därtill välta ytan med gallervällt (gärna belastad) för att säkerställa kontakten mellan matta och underlag. Mattans fastväxning och utveckling blir beroende av vattensituationen efter läggning.

Gödsling

Gödsling och kalkning skall helst göras efter analys av jorden. I annat fall kan 8-10 kg/100 kvm av ett NPK-gödselmedel komma ifråga. De flesta jordar behöver kalk, 10-15 kg/100 kvm trädgårdskalk ger en god förbättring.

EFTERARBETE

Vattning

Under de två, tre första veckorna måste mattan vattnas omsorgsfullt. Gräsmattan får under inga omständigheter torka ut.

Rotutveckling

Redan efter en vecka börjar rotutvecklingen. Undvik att gå i onödan på mattan, ty därmed försenas fastväxningen.

Gödsling

Efter tre till fyra veckor ges 3 kg/100 kvm kalksalpeter eller något NPK-gödselmedel. Vattna ner gödseln ordentligt.

Klippning

Klipp ytan när gräset nått en höjd av åtta till tio cm. Först klipps den ned till fem, sex centimeter. På slitytor kan sedan fyra cm väljas och i villamattor tre cm.

Användning

Två veckor efter läggningen tål en villa gräsmatta lättare belastning. Men för exempelvis fotbollsplaner fordras ett par månader innan gräsmattan kan tas i bruk.